Furniture production and renovation

Wycena zabudowy meblowej

 Najważniejszą  kwestią jest określenie zakresu materiałowego danej zabudowy tj; rodzaj frontów meblowych,rodzaj oraz ilości blatów, rodzaje oraz ilość okuć,szuflad,zawiasów,uchwytów itp.detali, wycena tworzona jest w oparciu o pewne założenia projektowe. W meblach na wymiar nie możemy mówić o wartościach cenowych  bez wyszczególnienia wszystkich parametrów niezbędnych do oszacowania kosztów tj. w/w. okucia ,rodzaje frontów ,rodzaje blatów, wymiary mebli, PROJEKT.

Uwaga nie wyceniamy mebli za mb. 

 

 Trzy podstawowe sposoby na wycene zabudowy meblowej. 

 

 1. Spotkanie w naszej firmie,  zachęcamy do odwiedzenia nas osobiście.Na miejscu możemy omówić projekt, jego założenia, a także zaproponować rozwiązania dostosowując je do Państwa oczekiwań. Dysponujemy próbkami materiałów, wzornikami, pokażemy projekty, realizacje, akcesoria. Zachęcamy  do otwartej komunikacji.
          
 2. Przesłanie do nas materiałów pomocniczych do wyceny zabudowy meblowej tj. 
 • Przesłanie projektu lub szkicu zabudowy – może być szkic własnoręczny z zaznaczeniem drzwi i okien oraz najważniejszych przyłączy woda , PRZYKŁADY PONIZEJ.
 • Podać przybliżone wymiary ścian zabudowy.
 • Określenie stylu kuchni oraz rodzaju frontów – drzwiczek. Lakierowane, mdf wytłaczany, drewno , fornir, czy płyta laminowana, fronty metalowe, e
 • Określić rodzaj blatów kuchennych , kamienne czy laminowane
 • Określenie wyposażenia dodatkowego, rodzaje uchwytów, ilości szuflad , rodzaj szuflad, kosze carga, szkło, oświetlenia itp. Rodzaje wyposażenia
 • Określenie wyposażenia sprzętu AGD , wolnostojący czy do zabudowy.
 • W przypadku kiedy nie posiadają Państwo projektu gotowego do wyceny prosimy o podanie jak największej ilości danych. W szczególności: wymiary zabudowy meblowej lub rzut pomieszczenia oraz informacji odnośnie Państwa oczekiwań.  
 • Projekt zdalny bez dojazdu z naszej strony oraz pomiarów to koszt 200 zł netto  ,jest to koszt - kaucja zwrota w momencie zawarcia umowy na wykonanie zabudowy meblowej.

 

      3.  Spotkanie u Klienta... 

 • Najprostszym i najprofesjonalniejszym rozwiązaniem jest umówienie się na dokonanie pomiaru pomieszczeń oraz ustalenie wszelkich szczegółów zabudowy na miejscu w mieszkaniu oraz zlecenie przygotowania projektów wizualnych naszej FIRMIE. WÓWCZAS OTRZYMUJĄ  Państwo 100% wymiary Mebli, wizualizację graficzną, 100% wycenę...
 • w tym celu prosimy o kontakt z nami pod  numerami  Tel. +48 577755390   @ warsztattwk@gmail.com
 • koszty dojazdu oraz wykonania pomiarów i przygotowanie wizualizacji technicznej to koszt ,do 100 km = 250 zł netto  do 200 km =450 zł netto do 300km = 650 zł netto , inne odległósci do ustalenia indywidualnie jest to koszt - kaucja zwrota w momencie zawarcia umowy na wykonanie zabudowy meblowej.

ceny mogę sie zmienić w zależności od kursów pln oraz euro - skontaktuj sie ze sprzedawcą... 

Prosimy w mailu o podanie do siebie telefon kontaktowy.

 ZAPRASZAM   Właściciel. 

 

Przykłady wykonania szkicu zabudowy PRZEZ KLIENTÓW  do przesłania do nas do wyceny ... 

 

   Appraisal of furniture The most important issue is to determine the material scope of a given building, i.e. type of furniture fronts, type and number of countertops, types and number of fittings, drawers, hinges, handles, etc., details, the valuation is based on certain design assumptions. In custom-made furniture, we cannot talk about price values ​​without listing all the parameters necessary to estimate costs, i.e. the above-mentioned. fittings, types of fronts, types of countertops, dimensions of furniture, DESIGN.

Note, we do not value furniture per meter.

Three basic ways to evaluate furniture.

Meeting in our company, we encourage you to visit us in person. On site we can discuss the project, its assumptions, and propose solutions adapting them to your expectations. We have samples of materials, templates, we will show projects, implementations and accessories. We encourage open communication.

Sending us auxiliary materials for the valuation of furniture, i.e. Sending a project or a construction sketch - it can be a hand-drawn sketch with the marking of doors and windows and the most important water connections, EXAMPLES BELOW. Provide the approximate dimensions of the walls of the building. Determining the style of the kitchen and the type of fronts - the door. Lacquered, embossed MDF, wood, veneer or laminated board, metal fronts, e Specify the type of kitchen countertops, stone or laminated Identification of additional equipment, types of handles, number of drawers, type of drawers, carga baskets, glass, lighting, etc. Types of equipment Defining the equipment of household appliances, free-standing or built-in. If you do not have a project ready for valuation, please provide as much data as possible. In particular: dimensions of the furniture or room projection and information about your expectations. A remote project without access from our side and measurements costs PLN 200 net, it is a cost - refundable deposit at the time of concluding a contract for the implementation of furniture.

Meeting at the client's ...

The simplest and most professional solution is to make an appointment to measure the premises and determine all the details of the development on the spot in the apartment and commission the preparation of visual designs to our COMPANY. THEN YOU WILL RECEIVE 100% of the dimensions of the Furniture, graphic visualization, 100% quote ...

for this purpose, please contact us at Tel. +48 577755390 @ warsztattwk@gmail.com costs of travel and measurements as well as preparation of technical visualization costs, up to 100 km = PLN 250 net up to 200 km = PLN 450 net up to 300 km = PLN 650 net, other distances to be determined individually, this is the cost - the deposit is refunded at the time of concluding the contract for the performance built-in furniture.

 

prices can change depending on the exchange rates PLN and euro - contact the seller ...

 

Please provide your contact phone number in the e-mail. I INVITE Owner.

 

 

Wszelkie kopiowanie projektów oraz realizacji jest zabronione, Wyłącznie za zgodą pisemną Przedstawione realizacje oraz projekty są pomysłem oraz własnością Tomasz KuźmiczStrona wykonana przez doNETA.pl